تفاوت یک سوئیچ (NO) با یک سوییچ به (NC)

12 min

ابتدا باید دید که باز و بسته بودن یک مدار الکتریکی به چه وضعیتی اطلاق می‌شود. مدار الکتریکی باز به مداری اطلاق می‌شود که در یک یا چند نقطه قطع شده باشد و در نتیجه جریانی از آن عبور نکند. از سوی دیگر مدار الکتریکی بسته به مداری اطلاق می‌شود که جریان الکتریکی به طور پیوسته از آن عبور می‌کند. در مورد یک اتصال (contact) نیز وضعیت به همین صورت است.

Untitled 1 min

در یک سوئیچ به طور معمول باز (normally open switch) که به اختصار به آن NO گفته می‌شود، هنگامی که سوئیچ در وضعیت خاموش یا نرمال قراردارد، اتصال الکتریکی برقرار نمی‌شود. به عنوان یک مثال از سوئیچ به طور معمول باز می‌توان به سوئیچ فشار پایین -لو پرشر- اشاره کرد.

Untitled 2 min

در یک سوئیچ به طور معمول بسته (normally closed switch) که به اختصار به آن NC گفته می‌شود، هنگامی که سوئیچ در وضعیت خاموش یا نرمال قراردارد، اتصال الکتریکی برقرار است. به عنوان یک مثال از سوئیچ به طور معمول بسته می‌توان به سوئیچ فشار بالا -های پرشر- اشاره کرد.

Untitled 3 min

در نقشه‌های شماتیک برای عناصر الکتریکی و الکترونیکی نمادهایی وجود دارد. نماد سوییچ به طور معمول باز و سوییچ به طور معمول بسته در شکل زیر نشان داده شده است.

Untitled 4 min

سوئیچ فشار پایین -لو پرشر- به طور معمول باز است یا بسته؟

سوئیچ فشار پایین -لو پرشر- یک سوییچ به طور معمول باز (NO) است. برای اینکه اتصال الکتریکی آن برقرار شود باید فشار آب ورودی دستگاه تصفیه آب خانگی از یک حد مشخص و از قبل تعیین شده بالاتر برود.

Untitled 5 min

سوئیچ فشار بالا -های پرشر- به طور معمول باز است یا بسته؟

سوئیچ فشار بالا -های پرشر- یک سوییچ به طور معمول بسته (NC) است. برای اینکه اتصال الکتریکی آن برقرار شود باید فشار آب داخل آن از یک حد مشخص و از قبل تعیین شده پایین تر باشد.

Untitled 6 min

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *